Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Stadsplanering och centrumområdet

Även om Grankulla i huvudsak är utbyggt, kommer markplaneringen att vara en av de centrala frågorna med tanke på stadens utveckling under de kommande decennierna. Målsättningen med markdispositionsarbetet är att utarbeta en plan som konkret styr den kommande markanvändningen och stadsplaneringen samt identifierar de åtgärder, genom vilka Grankullas karaktär som villa- och trädgårdssamhälle kan tryggas.

Det mest synliga projektet i Grankulla kommer under de närmaste åren att vara planeringen och utbyggnaden av stadens centrum. Revideringen av detaljplanen för centrumområdet kommer att vara av stor betydelse för både stadsbilden och för den inom staden tillgängliga servicens omfattning och nivå.

Servicenivån i centrum steg betydligt i och med att ett nytt affärscentrum öppnades i mars 2001. Den kommande centrumplaneringen torde koncentreras kring bostadsbyggande och därmed även en måttlig ökning av affärsutrymmen. Målsättningen är dock ännu att få till stånd ett fungerande närområdescentrum som närmast skulle komma att betjäna den egna befolkningen.Centrum förnyas

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä