Valikko

Äldrerådet i Grankulla stad

Äldrerådet i Grankulla har verkat sedan år 1998.
Till äldrerådets uppgifter hör att:

  • befrämja samarbetet mellan myndigheter, äldre personer och pensionärsföreningar i staden och följa med utvecklingen av de äldres behov i staden
  • följa med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel, befrämja äldres möjligheter att delta och påverka, ta initiativ, göra förslag och propositioner, samt ge stadens myndigheter utlåtande i frågor om äldre personer
  • befrämja de äldres livskvalitet och möjligheter att klara sig i olika delar av samhällslivet, tex i boende, tjänster inom social- och hälsovården, kultur-, motion- och hobbyverksamheter samt andra kommunala tjänster
  • följa med utvecklingen av tjänster, stödåtgärder och andra förmåner avsedda för de äldre inom staden och med hjälp av de olika instanserna informera om utvecklingen och tillgången på tjänster och stödåtgärder för äldre personer
  • komma överens med handikapprådet om samarbetsformer för att påverka planeringen av miljön så, att också de äldres verksamhetsmöjligheter beaktas
  • ombesörja information om behandlade ärenden
  • göra upp verksamhetsplan årligen och avge verksamhetsberättelse till social- och hälsovårdsnämnden samt stadens andra förtroendeorgan
  • sköta andra uppgifter som social- och hälsovårdsnämnden anger.

Äldrerådets verksamhetsperiod är tvåårigt (den nuvarande perioden åren 2015-2016).

Äldrerådet består av 9 medlemmar, varav 5 är representanter för åldringar. Av dessa fem utses högst 4 att representera senior- och pensionärsföreningarna i staden. Staden utser fyra representanter från social- och hälsovården, samhällstekniska väsendet, bildningsväsendet och idrottsväsendet, som representerar förtroendevalda eller tjänsteinnehavare med förtrogenhet i frågor som gäller äldre personer.
Suppleanter väljs för äldrerådets medlemmar.

Äldrerådets medlemmar 2015 - 2016


Äldre rådet är ett samarbetsorgan för staden och de äldre som bor i staden samt senior- och pensionärsföreningar verksamma inom staden. I äldre rådet finns även representanter för social- och hälsovårdsnämnden, samhällstekniska nämnden, bildningsnämnden och idrottsnämnden. En tjänstemannamedlem fungerar som sekreterare, tfn 050 301 7457.

Följande personer har utnämnts till medlemmar för perioden 2015-2016:

Sture Skogström
Yvonne Lassenius
Raili Pirttimäki
Arto Kivisaari
Ingrid Ojaluoma   
Alf Skogster   
Pertti Eklund   
Pirjo Laurila
Johan Hallbäck
Marianne Ekholm
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Övriga pensionärer
Social- och hälsovårdsnämnden
Samhällstekniska nämnden
Bildningsnämnden
Idrottsnämnden
tjänstemannamedlem       

ordförande

viceordförande

sekreterare

Ersättare:


Peter Forsström
Anita Meinander
Sinikka Alapiessa
Tapani Jääsekeläinen
Maija Manninen
Leena Ström
Patrick Enckell
Seija Buchtman
Virva Wahlstedt
Anja Kahanpää
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Övriga pensionärer
Social- och hälsovårdsnämnden
Samhällstekniska nämnden
Bildningsnämnden
Idrottsnämnden
chefen för äldre omsorgen