Valikko

Äldrerådet i Grankulla stad

Äldrerådet i Grankulla har verkat sedan år 1998.
Till äldrerådets uppgifter hör att:

  • befrämja samarbetet mellan myndigheter, äldre personer och pensionärsföreningar i staden och följa med utvecklingen av de äldres behov i staden
  • följa med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel, befrämja äldres möjligheter att delta och påverka, ta initiativ, göra förslag och propositioner, samt ge stadens myndigheter utlåtande i frågor om äldre personer
  • befrämja de äldres livskvalitet och möjligheter att klara sig i olika delar av samhällslivet, tex i boende, tjänster inom social- och hälsovården, kultur-, motion- och hobbyverksamheter samt andra kommunala tjänster
  • följa med utvecklingen av tjänster, stödåtgärder och andra förmåner avsedda för de äldre inom staden och med hjälp av de olika instanserna informera om utvecklingen och tillgången på tjänster och stödåtgärder för äldre personer
  • komma överens med handikapprådet om samarbetsformer för att påverka planeringen av miljön så, att också de äldres verksamhetsmöjligheter beaktas
  • ombesörja information om behandlade ärenden
  • göra upp verksamhetsplan årligen och avge verksamhetsberättelse till social- och hälsovårdsnämnden samt stadens andra förtroendeorgan
  • sköta andra uppgifter som social- och hälsovårdsnämnden anger.

Äldrerådets verksamhetsperiod är tvåårigt (den nuvarande perioden åren 2015-2016).

Äldrerådet består av 10 medlemmar, varav 5 är representanter för åldringar. Av dessa fem utses högst 4 att representera senior- och pensionärsföreningarna i staden. Staden utser fem representanter från social- och hälsovården, samhällstekniska väsendet, bildningsväsendet och idrottsväsendet, som representerar förtroendevalda eller tjänsteinnehavare med förtrogenhet i frågor som gäller äldre personer.

Suppleanter väljs för äldrerådets medlemmar.

Äldrerådets medlemmar 2017 - 2019


Äldre rådet är ett samarbetsorgan för staden och de äldre som bor i staden samt senior- och pensionärsföreningar verksamma inom staden. I äldre rådet finns även representanter för social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, bildningsutskottet och idrottsutskottet. En tjänstemannamedlem fungerar som sekreterare, tfn 050 301 7457.

Följande personer har utnämnts till medlemmar för perioden 2017-2019:

Raili Pirttimäki
Peter Forsström
Ingrid Ojaluoma 
Marina Grönlund
Arto Kivisaari
Patrik Limnell    
Tapani Jääskeläinen

Johan Hallbäck
Anja Kahanpää
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Övriga pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Social- och hälsovårdsnämnden
Samhällstekniska utskottet
Bildningsutskottet
Idrottsutskottet
Äldreomsorgschef

tjänstemannamedlem       

Ersättare:Alpo Tonteri
Magnus Öhman
Kalervo Karppinen
Anita Meinander
Sinikka Alapiessa
Pauli Tuohioja
Virva Wahlstedt

Ann-Charlotte Schalin
Marianne Ekholm
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Övriga pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Social- och hälsovårdsutskottet
Samhällstekniska utskottet
Bildningsutskottet
Idrottsutskottet
Chef för servicecentret/sekreterare