Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Understöd

Ny ansökningsrunda för reparationsunderstöd för äldre och handikappade 2014

Utgående från tilläggsbudgeten ordnas en ny ansökningsrunda för reparationsunderstöd för äldre och handikappade hösten 2014. Understöd kan i första hand beviljas för reparation av äldres och handikappades bostäder och avlägsnande av rörelsehinder i bostadshus. Dessutom kan bidrag beviljas för installering av hissar.

Den allmänna riksomfattande ansökningstiden för understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder är 11.8–13.10.2014. Ansökningstiden för avlägsnande av rörelsehinder och installering av nya hissar är kontinuerlig.

Understöd söks med ARA:s blanketter ARA 35 och 36c. Blanketterna finns på ARA:s webbplats www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Understod.

Information om förutsättningarna för beviljande och om godtagbara reparationsåtgärder: www.ara.fi.

Ansökningarna lämnas till: Grankulla stad/registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress).

Ansökningarna om reparationsunderstöd ska vara inlämnade på registraturen senast 13.10.2014.

Grankulla 11.8.2014
Byggnadstillsynen  


Ansökning av borgenslån och startbidrag för byggande i huvudstadsregionen

Ansökningstiden för borgenslån på 20 år för byggande av hyresbostäder samt för därtill hörande startbidrag går ut 29.8.2014. De beviljas av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).


Vid de s.k. ramförhandlingarna beslutade regeringen 25.3.2014 om genomförandet av det strukturpolitiska programmet som en del av planen för de offentliga finanserna att det av ARAs medel beviljas startbidrag i anslutning till s.k. borgenslån på 20 år i huvudstadsregionen till 31.12.2015.


Storleken på startbidraget är 5 000 euro per bostad. För projekt som erhåller startbidrag uppbärs inte borgensavgift. Bidraget beviljas huvudsakligen för komplettering av bebyggelse i bostadsområden.


Borgenslån beviljas i allmänhet samfund som är berättigade till sådant stöd som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001). Samfundet behöver inte vara utsedd som allmännyttigt av ARA. ARAs uppgift är att överväga om projektet har tillräckliga förutsättningar för borgenslån.


Anvisningar och blanketter finns på ARAs webbplats:

http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Langivning_for_nyproduktion/Borgenslan_for_hyreshus


Ansökningarna lämnas till kommunen, som skickar dem vidare till ARA med sitt utlåtande: Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress) senast 29.8.2014.


Understöd av ARA för förbättrande av bostadsförhållandena för specialgrupper 2015 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för förbättrande av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Målet är att öka utbudet av ändamålsenliga hyresbostäder med rimliga boendekostnader. Som grupper med särskilda behov betraktas exempelvis bostadslösa, flyktingar, studerande, personer med mentala problem eller missbruksproblem, handikappade samt åldringar i dåligt skick.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på ARAs webbplats på adressen http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Understod/Understod_for_specialgrupper.

ARA:s ansökningsblanketter och eventuella bilagor ska lämnas till Grankulla stad/registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress) senast 29.8.2014.


Anvisning för sökande av reparations- och energiunderstöd 2014

Ansökningstiden för reparations- och energiunderstöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har börjat. ARAs ansökningsblanketter och eventuella bilagor ska lämnas till Grankulla stads registratur senast 27.3.2014.
Man kan ansöka om reparations-, energi- och hissunderstöd samt understöd för avlägsnande av rörelsehinder och sanitära olägenheter.

Understöd ansöks med ARAs blanketter ARA 35, ARA 36a, 36c och 36d. Blanketterna finns på ARAs hemsida www.ara.fi/blanketter

Information om förutsättningarna för beviljande och om godtagbara reparationsåtgärder finns på www.ara.fi.

Ansökningarna lämnas till: Grankulla stad/registratur, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress).

Grankulla 24.1.2014  Byggnadstillsynen


ARA:s understöd år 2014

För sådana bostadshus eller lägenheter i Grankulla som är i bostadsbruk året om kan understöd ur statsmedel sökas enligt följande:


  1. Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder
  2. Understöd för granskning av byggnads skick när det är fråga om fuktskadad, hälsoskadlig byggnad
  3. Behovsprövat energiunderstöd

Ansökningsblanketter och ytterligare information på ARAs webbplats www.ara.fi eller ARA tfn 020 610 125.

Ansökningar jämte bilagor ska lämnas till Grankulla stads registratur, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla senast 27.3.2014.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä