YLK keskustakuva
Samhällsteknik

Trädfällning i Grankulla


Trädfällning i detaljplanlagt område regleras av 128 § i markanvändnings- och bygglagen - tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med ringa verkningar.

När tomtägaren har behov av att fälla träd på sin tomt, hålls en trädbesiktning på tomten. Besiktningen beställs hos stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren och den är gratis.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs, om trädfällningen förändrar landskapet och om det inte är fråga om en åtgärd med ringa verkningar. Stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren bedömer behovet av tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd söks hos miljöchefen.

Om trädet är i dåligt skick, är svårt rötskadat eller lider av kronutglesning eller om det orsakar betydande skada för avlopp, täckdiken, byggnader eller annan egendom, finns det klara skäl för att fälla det och inget tillstånd för miljöåtgärder behövs.

Det kan vara skäl att fälla träd exempelvis på grund av ändrade vindförhållanden, ändring av tomtens användningssätt, för stor skuggande verkan eller för att gallra ett för tätt trädbestånd.

Grunder för bevarande av träd:

- Inom stadens område bör så många träd som möjligt bevaras bl.a. för att skydda Grankullas framtoning.
- Särskilt gynnas vackra fristående träd, trädgrupper och skogsdungar, ädla löv- och barrträd och till sin form eller sitt växtsätt speciella träd.
- Träd och trädgrupper som klart skyddar mot vind, luftföroreningar, buller och andra störningar bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt (samhällstekniska nämnden § 15, 1995).


När det gäller trädbesiktningar eller träd som är i dåligt skick på stadens område, kontakta underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto
tfn 050-4118656.

e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi


Länkar och tilläggsuppgifter


Markanvändnings- och bygglagMiljö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä