YLK keskustakuva
Samhällsteknik

Byggnadstillsynen


Byggnadstillsynen övervakar att byggnadslagen och - förordningen samt byggnadsordningen och stadsplanebestämmelserna efterföljs.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden så att den motsvarar förhållandena i Grankulla. I denna uppgift är stadsbildskomitténs arbete av största betydelse.

Kontaktuppgifter >

Byggnadsnämnden >


Aktuellt

Ny ansökningsrunda för reparationsunderstöd för äldre och handikappade 2014

Utgående från tilläggsbudgeten ordnas en ny ansökningsrunda för reparationsunderstöd för äldre och handikappade hösten 2014. Understöd kan i första hand beviljas för reparation av äldres och handikappades bostäder och avlägsnande av rörelsehinder i bostadshus. Dessutom kan bidrag beviljas för installering av hissar.


Den allmänna riksomfattande ansökningstiden för understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder är 11.8–13.10.2014. Ansökningstiden för avlägsnande av rörelsehinder och installering av nya hissar är kontinuerlig.


Ny justerad byggnadstillsynstaxa tas i bruk 1.7.2014.

Grankulla stadsfullmäktige har 28.4.2014 § 20 godkänt en justerad taxa för byggandstillsynen. Denna tas i bruk 1.7.2014. Den nya taxan finns på www.grankulla.fi > byggandstillsynen.

Taxans struktur har delvis ändrats så att den är bättre jämförbar med huvudstadsregionens byggnadstillsynsenheters taxor och praxis i syfte att i framtiden ha en enhetlig byggnadstillsynstaxa för hela regionen.

Föregående justering gjordes i maj 2012.


Hushåll måste fr.o.m. 1.7.2014 lämna uppgifter om alla byggarbeten som kräver bygglov till Skatteförvaltningen

Hushållens skyldighet att lämna uppgifter till skattemyndigheten träder i kraft 1.7.2014. Hushållen ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som de köpt och som kräver bygglov. Denna anmälan ska alltid göras före byggnadsinspektörens slutsyn. Skatteförvaltningens intyg över att uppgifterna lämnats ska uppvisas också vid partiella slutsyner (även s.k. slutsyner för ibruktagande).


För skyldigheten att visa upp intyg har det ingen betydelse när bygglovet har beviljats. Avgörande är tidpunkten för slutsynen.


Anmälningsskyldigheten gäller endast arbeten som kräver bygglov, inte arbeten för vilka det räcker med åtgärdstillstånd. 


Närmare information och blanketter finns på Skatteförvaltningens webbplats:

De nya skyldigheterna vid byggande


Skatteförvaltningens broschyr för dem som planerar byggprojekt (på finska):

Rakentajan muistilista - kotitalous rakentajana (pdf) (77.1 KB)


Ansökning av borgenslån och startbidrag för byggande i huvudstadsregionen

Ansökningstiden för borgenslån på 20 år för byggande av hyresbostäder samt för därtill hörande startbidrag går ut 29.8.2014. De beviljas av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).


Vid de s.k. ramförhandlingarna beslutade regeringen 25.3.2014 om genomförandet av det strukturpolitiska programmet som en del av planen för de offentliga finanserna att det av ARAs medel beviljas startbidrag i anslutning till s.k. borgenslån på 20 år i huvudstadsregionen till 31.12.2015.


Storleken på startbidraget är 5 000 euro per bostad. För projekt som erhåller startbidrag uppbärs inte borgensavgift. Bidraget beviljas huvudsakligen för komplettering av bebyggelse i bostadsområden.


Borgenslån beviljas i allmänhet samfund som är berättigade till sådant stöd som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001). Samfundet behöver inte vara utsedd som allmännyttigt av ARA. ARAs uppgift är att överväga om projektet har tillräckliga förutsättningar för borgenslån.


Anvisningar och blanketter finns på ARAs webbplats:

http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Langivning_for_nyproduktion/Borgenslan_for_hyreshus


Ansökningarna lämnas till kommunen, som skickar dem vidare till ARA med sitt utlåtande: Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress) senast 29.8.2014.


Understöd av ARA för förbättrande av bostadsförhållandena för specialgrupper 2015 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för förbättrande av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Målet är att öka utbudet av ändamålsenliga hyresbostäder med rimliga boendekostnader. Som grupper med särskilda behov betraktas exempelvis bostadslösa, flyktingar, studerande, personer med mentala problem eller missbruksproblem, handikappade samt åldringar i dåligt skick.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på ARAs webbplats på adressen http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus.

ARA:s ansökningsblanketter och eventuella bilagor ska lämnas till Grankulla stad/registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (per post) eller Grankullavägen 10 (besöksadress) senast 29.8.2014.

Vårsyn 2014

Byggnadstillsynen i Grankulla stad förrättar vårsyn enligt markanvändnings- och bygglagen på gator, vägar, byggnader, staket samt planteringar och adressnumreringar mm. tisdagen 6.5.2014.

De åtgärder synförrättningen föranleder kommer skriftligen att meddelas vederbörande och samtidigt anges den tid inom vilken korrigeringarna skall utföras.

Grankulla 15.4.2014    Byggnadstillsynen


Lagen om energicertifikat för byggnader och förordningarna i anknytning till den träder i kraft 1.6.2013


Genom lagen om energicertifikat för byggnader (18.1.2013/50) upphävs lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007).

I lagens 5 § föreskrivs om energicertifikat för nya byggnader.  Vid ansökan om bygglov för nybyggnad som avses i 125 § i markanvändnings- och bygglagen ska byggnadens beräknade energiprestanda visas med energicertifikat. Om certifikatet är bristfälligt eller uppgifterna preciseras när projektet framskrider, ska certifikatet ersättas med ett kompletterat och preciserat certifikat innan byggnaden tas i bruk.

Energicertifikatet är en del av den energiutredning som krävs. Vid ansökan om bygglov ska byggnadens energiutredning (D3 4.1) bifogas ansökan.

Med vissa undantag ska energicertifikat också hållas framlagda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ska ges till köparen eller hyrestagaren. Beteckningen som beskriver energiprestandan (6 §) ska nämnas i annonser om försäljning eller uthyrning.

Kravet att hålla certifikatet framlagt utvidgas (7 §). En övergångsbestämmelse (30 §) gäller dock för ovannämnda skyldigheter. Från och med ingången av juli 2015 ska skyldigheterna börja tillämpas på byggnader inom vårdbranschen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader.  Lagens 7 § 1 mom. föreslås gälla framläggande av energicertifikat i offentliga byggnader, där det finns lokaler som besöks av allmänheten. I byggnaden ska det finnas totalt över 250 kvadratmeter sådana lokaler, fram till den 30 juni 2015 över 500 kvadratmeter.
 
När offentliga tjänster tillhandahålls i hyrda lokaler gäller enligt övergångsbestämmelsen skyldigheten att hålla energicertifikatet framlagt endast de lokaler för vilka hyresavtal har ingåtts efter ikraftträdandet av denna lag, om inte skyldigheten att hålla energicertifikatet framlagt redan har gällt med stöd av den upphävda lagen.

Energicertifikat som gäller vid ikraftträdandet av den nya lagen är i kraft under den tid som bestämts i den upphävda lagen, medan energicertifikat som utfärdats som en del av ett disponentintyg är i kraft till utgången av 2014 (29 §).

Bestämmelser om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat finns i 12 §. Enligt övergångsbestämmelsen om behörighet i 31 § anses sådan behörighet att utfärda ett separat energicertifikat som är giltig enligt den upphävda lagen när denna lag träder i kraft motsvara behörigheten enligt den lägsta kravnivån enligt 12 § i denna lag hos den som upprättar energicertifikat. Behörigheten är giltig högst till utgången av år 2017.

o    På miljöministeriets sidor finns presentationsmaterial om lagen och information om Motivas telefonrådgivning. 

Ympäristö.fi / Ajankohtaista


o    Lag om energicertifikat för byggnader 18.1.2013/50 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.1.2013


o    Propositionen: RP 161/2012:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta- liittyvä hallituksen esitys

Förordningarna:

•    Statsrådets förordning om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat för byggnader och om förutsättningarna för förenklat förfarande för energicertifikat 170/2013

Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013


•    Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader 176/2013

Ympäristöministeriönasetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013Byggande och olägenheter

Nedan nämnda olägenheter som orsakas av byggplatser eller verksamheten på dem hör i regel inte till byggnadstillsynens uppgifter.

Byggplatser

  • I Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter finns bestämmelser om bekämpning av damm, buller och skakningar som byggarbetsplatser orsakar (bl.a. tillåtna arbetstider för arbeten som vållar särskilt störande buller). Grankulla stads miljöenhet övervakar att miljöskyddsföreskrifterna följs.
  • Vid behov har polisen hand om akuta trafikstörningar som orsakas av byggplatser, skador som sprängningsarbeten orsakar eller andra skador som byggplatser vållar.

Schaktningsarbeten

  • För schaktning i allmänna områden (gator, parker) krävs schaktningstillstånd av Grankulla stads kommunteknik. I fråga om olägenheter som hänför sig till schaktning är det skäl att ta kontakt med kommunteknikenheten.

Underhåll

  • Kommuntekniken svarar för underhållet av gator och rännstenar.

Bullerolägenheter och boendehälsa

  • I fråga om eventuell bullerolägenhet som nya färdiga byggnader orsakar inomhus i grannhus kan man ta kontakt med Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Också frågor som hänför sig till boendehälsan i gamla hus hör till hälsoinspektörerna.


Besöksadress:


Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

fax: (09) 5056 535

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä