Valikko

Underhåll  av gator och almänna områden

Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker och lekparker, skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger.

Underhållet omfattar ca 40 km gator och ca 21 km gång- och cykelvägar (sammanlagt 600 000 m2). Totalt underhålls ca 42 ha parker, inklusive centrum och grönområden vid gatorna, ca 3 ha landskapsängar och ca 155 ha skogsdungar, sammanlagt 200 ha.

Gatornas underhåll och klassifiering:

Gatuområden indelas i tre underhållsklasser samt gång- & cykelleder och parkgångar. Underhållet utförs i ordning enligt underhållsklasserna. I bifogan nedan beskrivs klasserna.

Gatuklasser_I-III (pdf) (302.8 KB)

Vinterunderhåll:

Staden tar hand om gatornas samt gång- och cykelledernas underhåll - plogning och halkbekämpning.

Vid vägunderhåll fördelas ansvaret mellan kommunen och fastigheten. Ansvarsfördelningen grundar sig på lagen om underhåll och rengöring av gator. Fastighetsägarna är i vissa fall ansvariga för underhållsarbetet vid gränsen mot den allmänna gatan. Staden är ansvarig för att ploga körbanan och fastigheten ansvarar för att ta bort eventuella snövallar som uppkommer vid tomtanslutningen. Snömassan som uppstår vid plogning tar väldigt mycket utrymme och vi strävar efter att i samband med plogningen styra den bort från infarterna. I praktiken skjuts snön oundvikligen också ut mot öppna utrymmen, t.ex. tomternas infarter. Det är också viktigt att komma ihåg att plogbilar måste hålla upp hastigheten för att kunna flytta snömassorna. Därför är det särskilt viktigt att både plogförare och alla andra som rör sig på vägarna iakttar särskild försiktighet.

Krav för tomtägaren och/eller dess innehavare:

  • Se till att snövallar vid tomtanslutningen avlägsnas.
  • Skötsel av tomtens infart.
  • Avlägsna snö som kan orsaka fara på fastighetens område (ex. postlådor, träd, staket).
  • Förflyttning av snö på/från tomten – fastigheterna får inte flytta snö till stadens gatuområden.

När staden frigör gatorna från packad snö och is med hjälp av en ”snöskrapa” formas det stora mängder snö vid korsningar och tomtanslutningar. I detta fall tar staden bort snövallarna vid de snötäppta tomtanslutningarna. Annars är det alltid fastigheten som ansvarar för snöröjning av tomtanslutningen.

Fakturering av gatuunderhåll:

Staden sköter om gatuunderhållet i Grankulla på de planläggda områden enligt lag 547/2005 4.1 §, från och med 1.11.2015.

Staden fakturerar en årlig avgift som baserar sig på stadsfullmäktigens godkända taxa €/kem2. Taxan faktureras av fastighetens ägare enligt betalningstidpunkten SF 15.11.2010 § 64.

tfn. 040 482 4727

Underhåll och renhållning av gator, taxor >> se kommunteknikens avgifter och taxor:
Kommunteknikens avgifter och taxor (pdf) (214 KB)