Valikko

Underhåll  av gator och almänna områden

Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker och lekparker, skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger.

Underhållet omfattar ca 40 km gator och ca 21 km gång- och cykelvägar (sammanlagt 600 000 m2). Totalt underhålls ca 42 ha parker, inklusive centrum och grönområden vid gatorna, ca 3 ha landskapsängar och ca 155 ha skogsdungar, sammanlagt 200 ha.

Gatornas underhåll och klassifiering:

Gatuområden indelas i tre underhållsklasser samt gång- & cykelleder och parkgångar. Underhållet utförs i ordning enligt underhållsklasserna. I bifogan nedan beskrivs klasserna.

Gatuklasser_I-III (pdf) (302.8 KB)

Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla 2017 (pdf) (869.9 KB)

Fakturering av gatuunderhåll:

tfn 040 482 4727

Underhåll och renhållning av gator, taxor >> se kommunteknikens avgifter och taxor:
Kommunteknikens avgifter och taxor (pdf) (144.6 KB)