Valikko

Grankulla stads avgifter för bygglov och byggnadstillsyn

Ny justerad byggnadstillsynstaxa tas i bruk 1.7.2014.

Grankulla stadsfullmäktige har 28.4.2014 § 20 godkänt en justerad taxa för byggandstillsynen. Denna tas i bruk 1.7.2014. § 25 i taxan (taxa för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde) har uppdaterats och godkänts av Grankulla stadsfullmäktige 17.10.2016 § 48, och träder i kraft från och med 1.1.2017.

Taxans struktur har delvis ändrats så att den är bättre jämförbar med huvudstadsregionens byggnadstillsynsenheters taxor och praxis i syfte att i framtiden ha en enhetlig byggnadstillsynstaxa för hela regionen.

Grankulla stads byggnadstillsyns taxa för inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter (gäller fr.o.m. 1.7.2014) (pdf) (278.5 KB)