Tunnelitie - Tunnelvägen 2014 Foto:CH

Förvaltning och beslutsfattande

Beslutsfattande

Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna.


Det kommunala beslutsfattandet är offentligt och organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda.


Föredragningslistorna och protokollen från förtroendeorganens möten kan ses under

Föredragningslistor och protokoll.


I beslutsdokumenten nämns vissa bilagor som inte publiceras på Internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om offentlig upphandling (348/2007)).

KHnuija

Tilläggsinformation

Stadssekreterare

Gun Söderlund

Grankullavägen 10

00270 Grankulla

Tfn (09) 5056 238

Fax: (09) 5056 535

E-post: förnamn.efternamn@grankulla.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä